Αξιολογηση

Συνολικά καταμετρήθηκαν 6.851 διαφορετικά ασύρματα δίκτυα εκ των οποίων τα 6.233 χρησιμοποιούσαν κάποιον κωδικό ασφαλείας ενώ τα υπόλοιπα 618 δίκτυα είχαν ελεύθερη πρόσβαση.

chart31

Τα 700 σημεία στα οποία πραγματοποιήθηκε η μελέτη, χωρίστηκαν σε 7 κατηγορίες ανάλογα με το πλήθος των δικτύων που καταγράφαμε στο σημείο. Έτσι προέκυψαν : 1η κατηγορία με σημεία που δεν είχαν κανένα δίκτυο (25 σημεία), 2η κατηγορία με σημεία που είχαν πλήθος δικτύων από 1 έως και 6 (274 σημεία), 3η κατηγορία με σημεία που είχαν πλήθος δικτύων από 7 έως και 12 (182 σημεία), 4η κατηγορία με σημεία που είχαν πλήθος δικτύων από 13 έως και 18 (123 σημεία), 5η κατηγορία με σημεία που είχαν πλήθος δικτύων από 19 έως και 24 (55 σημεία), 6η κατηγορία με σημεία που είχαν πλήθος δικτύων από 25 έως και 30 (31 σημεία), 7η κατηγορία με σημεία που είχαν πλήθος δικτύων από 31 και πάνω (10 σημεία).

chart28

chart29

Επίσης, τα δίκτυα που βρέθηκαν ταξινομήθηκαν ανάλογα και με την ισχύ του σήματος που λαμβάναμε. Έτσι μετρήθηκαν 2111 δίκτυα με εξαιρετικό σήμα, 2612 δίκτυα με καλό σήμα και 2128 δίκτυα με μέτριο σήμα. Δεν βρέθηκαν σήματα με ασθενές σήμα για δύο λόγους. Πρώτον, από την επεξεργασία των δικτύων έγιναν κάποιες διαγραφές δικτύων τα οποία τα λαμβάναμε σε πάνω από ένα σημείο μέτρησης διαγράφοντας πάντα την καταγραφή με τη χαμηλότερη χειρότερη ισχύ. Δηλαδή αν κάπου λαμβάναμε ένα δίκτυο με ασθενές σήμα, σε μια άλλη μέτρηση πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης η ισχύς του βελτιώνονταν. Δεύτερον, η μελέτη έγινε στο επίπεδο των δρόμων, οριζόντια μέσα στην πόλη και έτσι δίκτυα τα οποία βρίσκονται πιθανόν σε μεγάλο ύψος δεν καταγράφηκαν καθόλου. Όσα δίκτυα εντοπίστηκαν με ασθενές σήμα παρουσίαζαν βελτίωση της ισχύς τους σε κάποιο άλλο σημείο.

chart30

Παρακάτω υπάρχει ένα γράφημα ανάλογα με την μέθοδο της κρυπτογράφησης που έχουν τα δίκτυα και επίσης ένα ακόμα γράφημα με τα πρότυπα που χρησιμοποιούν.

chart32chart33

Ένα τελευταίο στατιστικό που εξήχθη είναι το ποσοστό των δικτύων που εκπέμπουν το προεπιλεγμένο από τον κατασκευαστή όνομα και αυτών που το έχουν αλλάξει.

chart34

Top